Általános Szerződési Feltételek

Tartalom

Kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megrendelés előtt alaposan tanulmányozza át, mert a továbbiakban cégünk e szerint jár el a közöttünk létrejött ügylet során.

 

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBSHOP ÉRTÉKESÍTÉSRE

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF. vagy Dokumentum.) a Tetőcentrum Magyarország Kft. által üzemeltetett www.tetocentrum.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Tetőcentrum Magyarország Kft., mint a www.tetocentrum.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról az üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

1.1 FOGALMAK

tetocentrum jelenti a Tetőcentrum Magyarország Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi u. 17.) gazdasági társaságot

Eladó: a tetocentrum, amely a tetocentrum.hu-n termékeket és/vagy szolgáltatásokat eladásra kínál;

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a tetocentrum.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a tetocentrum.hu oldalon online tartózkodik. Természetes személyek esetén ennek feltétele a 18. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a tetocentrum.hu oldalon megrendelést adott le.

Az Ügyfél/Vásárló a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a tetocentrum tudomására jut, hogy az Ügyfél/Vásárló által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfelet/Vásárlót a tetocentrum.hu használatából kizárni;

Weboldal: a www.tetocentrum.hu oldal és aloldalai;

Termék: minden olyan a tetocentrum által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.

Tartalom:

 – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
–  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
–  az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a tetocentrum által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a tetocentrum.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a tetocentrum.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;

Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

1.2. MEGRENDELÉS

Megrendelés leadása

A tetocentrum.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalhatja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

A tetocentrum a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

– Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;

– Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;

Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően az ép, sértetlen és egységcsomagolt Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

Egyes, az oldalról történő vásárlás (Megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárló felel. Az EKAER számnak a www.tetocentrum.hu részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a www.tetocentrum.hu telefonos ügyfél szolgálatával.

Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

1.3. SZÁLLÍTÁS

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása  esetén.

A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

1.4. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

1.5. SZÁMLÁZÁS

A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

Az Eladó előlegszámlát (proforma) állít ki azon Megrendelések esetében, ahol a Vásárló fizetési módként banki átutalást vagy online bankkártyás fizetést jelölt meg. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az Eladó a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

1.6. ELÁLLÁS,TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint:

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben az Kereskedő/Eladó, azaz a tetocentrum).

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján az Ügyfél/Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és a az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól (tetocentrum) kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette –a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai:

Az elállási jog

–          egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől

–          több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől

–          több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

számított 14 naptári napon belül gyakorolható. Az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

Az elállási jogát az Ügyfél/Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

Az Ügyfél/Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó (tetocentrum) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. Ha az Eladó a termék terméklapján biztosít lehetőséget az elállási nyilatkozat megtételére, az Ügyfél/Fogyasztó elállási nyilatkozatát ott is megteheti. Ebben az esetben az Eladó a nyilatkozat megérkezését visszaigazolja.

A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az Ügyfél/Fogyasztó elállási szándékának.

A termék visszaküldése: amennyiben az Ügyfél/Fogyasztó jelezte az Eladó felé elállási szándékát a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak).

Az Ügyfél/Fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét az Ügyfél/Fogyasztó viseli.

Az Ügyfél/Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet a Kereskedő/Eladó (tetocentrum) részére köteles megtéríteni.

A Kereskedő/Eladó által viselt költségek: ha az Ügyfél/Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni az Ügyfél/Fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt az Ügyfél fizette) az Ügyfél/Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Kereskedő más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban az Ügyfél/Fogyasztó a Kereskedő által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módon választott, a Kereskedő nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és az Ügyfél által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) A Kereskedő mindaddig visszatarthatja az Ügyfélnek fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket az Ügyfél vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

  1. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;
  3. olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
  4. romlandó vagy minőségét határozott ideig megőrző Termék tekintetében;
  5. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi, higiéniai, stb. okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  6. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
  7. a tetocentrum.hu oldalának releváns felületén meghatározott egyéb Termékek/esetek tekintetében.

1.7. JÓTÁLLÁS

Minden tetocentrum által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A tetocentrum a Weboldalon új (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz. A tetocentrum, a Termék jótállási jegyét (garancialevél) kizárólag elektronikus úton teszi elérhetővé.

A tetocentrum által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.

A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló a Termék átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül jelezheti a webshopban megadott e-mail címen. A tetocentrum fenntartja a jogot a később előterjesztett észrevételek elutasítására.

1.8. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.  Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

1.9. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A tetocentrum fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a tetocentrum-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a tetocentrum ügyfél szolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

Amennyiben egy adott internethálózatról a tetocentrum megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a tetocentrum fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a tetocentrum szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító tetocentrum alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

1.10. SZELLEMI TULAJDON

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a tetocentrum tulajdonát képezi és a tetocentrum ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a tetocentrum kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. Amennyiben a tetocentrum egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

1.11. TITOKTARTÁS

A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy a tetocentrumon-on Megrendelést ad le, bekerül a tetocentrum adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy a tetocentrum partnerei a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés és a jótállási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre a tetocentrum az ügyfél- adatokat továbbíthassa.

1.12. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS

Az Felhasználónak/Ügyfélnek/ Vásárlónak lehetősége van feliratkozni a tetocentrum hírlevél- szolgáltatására, amellyel hozzájárul, hogy a tetocentrum közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta a tetocentrum Személyes adatok védelme menüpont alatt rögzített adatvédelmi irányelveit. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a tetocentrum Hírlevelekről.

1.14. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően a tetocentrum köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak. Az adatkezelés célja:

az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyását, a Termékek kiszállítását és számlázását, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása);

hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése sms-en, illetve e-mailen keresztül;

marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

A Vásárló azzal, hogy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a tetocentrum adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a tetocentrum, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, a tetocentrum, és annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban.

A jelen ÁSZF elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak a tetocentrum által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatokba való betekintés joga, a kifogásolás joga, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló törvény szerint garantált jogok megsértése esetén.

A tetocentrum továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag csak a GDPR rendelkezései szerint (amennyiben  azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel a tetocentrum a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók). Lásd Adatvédelem menüpont.

Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

A tetocentrum.hu weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, az oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

1.15. VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a tetocentrum-ot érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a tetocentrum számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

1.16. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Győri Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

A tetocentrum és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Győri Városi Bíróság illetékes hatósága elé kell terjeszteni.

1.17. ÉV VÉGI ÜGYINTÉZÉS/LEÁLLÁS

A Tetőcentrum Magyarország Kft. fontos alapelve, hogy munkatársai minden évben családjukkal/szeretteikkel tölthessék a karácsonyi ünnepeket, ezért ebben az időszakban sem telephelyeink, sem webshopunk nem üzemel. Az újévi első munkanapról a telephelyek menüpontban adunk felvilágosítást. Kérjük megértésüket.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NEM WEBSHOP ÉRTÉKESÍTÉSRE

A szerződő felek

A termékek és szolgáltatások értékesítője a Tetőcentrum Magyarország Kft., továbbiakban mint Eladó. A termékek és szolgáltatások vásárlója (nem jogi személy esetén) a mindenkori vevő, továbbiakban mint Vevő. Jogi személy esetén ezen általános szerződési feltételek nem érvényesek, ebben az esetben a Vevőnek külön kell szerződnie a vásárláshoz az Eladóval.

A szerződés tárgya

Az Eladó az általa forgalmazott tetőfedő anyagokat, tető kiegészítőket és egyéb szolgáltatásokat értékesíti a Vevő felé. A termékek körét, főbb paramétereit, kereskedelmi árait a honlapon található mindenkori információk határozzák meg. Ezen információkat a honlap üzemeltetője a gyártók adatszolgáltatásai alapján teszi közzé. A honlapunkon közölt információk csak tájékoztató jellegűek, az egyes termékekről részletes információk a gyártók honlapjain vagy kiadványaiban találhatók meg. Az esetleges hibákért és gyártói változtatásokért az Eladó felelősséget nem vállal!

Ingyenes anyagmennyiség számítás

Eladó a Vevő által beküldött tervek alapján konszignációt készít a szükséges beépítendő anyagokról térítésmentesen. Az így kalkulált anyagmennyiség az Eladó legjobb tudása szerint készül, de nem teszi kötelezővé azok megvásárlását. Az Eladó nem vállal felelősséget a kihagyott anyagok okozta későbbi károkért és az építést befolyásoló számos tényező miatt nem garantálja a számolt mennyisége gyakorlati pontosságát.

 

Minőség, garancia

Az Eladó vállalja, hogy a gyártók által tanúsított paraméterű és gyári csomagolású terméket szállít. A termékkel kapcsolatos garanciális feltételek a gyártók előírásai- és a hatályos jogszabályok szerint érvényesek.

Ajánlat

Az eladó ajánlatai Eladóra nézve csak az érvényességi határidőn belül és csak az ajánlaton szereplő termékekre és mennyiségekre érvényesek. Eladó nem vállal felelősséget az érvényességi időn belül arra az esetre, ha a termék gyártója az ajánlott fogyasztói árat hivatalosan (új árkatalógus kiadása az ajánlati időn belül) megváltoztatja vagy a terméke kivonja a forgalomból.

Megrendelés menete

A Vevő a termékeket a honlapon keresztül rendeli meg, melyet az Eladó minden esetben visszaigazol. A megrendelésnek tartalmaznia kell: a Vevő nevét, címét, telefonszámát, számlázási- és szállítási címét, a kért szállítási határidőt, a megközelítés helyét, a termékek pontos paramétereit. A visszaigazolás ezen felül tartalmazza a szállítással és csomagolással kapcsolatos egyéb költségeket is. Gyári szállítás esetén a megrendelés módosítása csak a gyártó feltételei szerint lehetséges. Amennyiben érvényben lévő, de még nem teljesített megrendeléstől a Vevő eláll, köteles az Eladó összes felmerülő kárát megtéríteni. Egyedi formában, méretben vagy színben gyártott termékek esetén a megrendeléstől elállni nem lehet. Amennyiben a szállítási cím súlykorlátos, nehezen megközelíthető ill. behajtási engedély köteles, ezt a megrendeléskor a Vevőnek jeleznie kell az Eladó felé. A szállításhoz szükséges engedélyek beszerzése minden esetben a Vevő feladata.

Szállítás, áruátvétel, elállás

Szállítási határidő a gyártók vagy az Eladó visszaigazolása alapján kerül megállapításra. Előre nem látott, az Eladónak vagy a gyártóknak fel nem róható késedelemért az Eladó nem felel. Az áru gyári csomagolásban a számlán meghatározott minőségben kerül kiszállításra. Az áru és a göngyöleg minőségi és mennyiségi átvétele a szállítás teljesítésekor vagy az Eladó telephelyén áruátadáskor történik. Telephelyi átvétel esetén az áru rendelkezésre állása után az Eladó 5 munkanapot biztosít a Vevőnek a telephelyéről történő elszállításra és ezután még 15 naptári napig tárolja azt ingyen. Késedelmes elszállítás esetén az Eladó nem vállal felelősséget az áru tárolási körülményeiből adódó esetleges károkért, az továbbiakban a Vevő kockázata. Gyártói fuvar esetén a késedelmes teljesítést a mindenkori gyártói ÁSZF szabályozza. Eladó nem vállal felelősséget a gyári fuvar meghiúsulása ill. késedelme esetén, ha az nem az Eladó hibájából következett be. A Vevőnek joga van az áruátvételtől számított 8 napon belül a vásárlástól elállni, kivéve ha a rendelt áruk vagy szolgáltatások egyedileg a Vevőnek lettek legyártva (egyedi méret, szín, felület, forma, stb...)! Az elállásról írásban kell értesíteni az Eladót és a Vevő vállalja az elállásból adódó - az Eladónál felmerülő összes költség - megtérítését.

Szállítási károk

Az áruátvételkor a Vevő köteles az árut mennyiségileg ill. minőségileg átvenni és az esetleges sérüléseket, hiányosságokat, észrevételeket a szállítólevélen jelezni. Az így kifogásolt terméket a reklamáció végéig a Vevő köteles megőrizni.

Fizetés

Az Eladó a Vevő részére előlegbekérő szerint banki átutalás ill. telephelyén KP fizetés lehetőséget biztosít.

Göngyöleg és visszáru

A betétdíjas göngyölegeket az Eladó kiszámlázza és a Vevő által történő sérülésmentes visszaszállítás esetén a betétdíjat jóváírja. Az Eladó csak 3 hónapnál nem régebbi göngyölegek visszaszállítását fogadja el. Visszáru igény esetén az Eladó dönti el, hogy az adott terméket visszaveszi-e a Vevőtől és csak 3 hónapnál nem régebbi, sértetlen, I. osztályú minőségű, eredeti csomagolású árut vesz vissza úgy, hogy a vételi árat 20% kezelési költséggel csökkenti.

Szerződés hatálya

Az Általános Eladási Szerződés a megrendeléssel automatikusan lép életbe és érvényessége a hibátlan teljesítésig tart kizárólag a Magyarország területén belül.

Egyéb rendelkezések

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. Jogi viták rendezésére a felek kikötik a Győri Városi Bíróság illetékességét.

 

Kelt: Győr, 2017. május 12.

Szűcs Gábor

Szűcs Gábor ügyvezető

Tetőcentrum Magyarország Kft.